Поддържан биосферен резерват Сребърна


Местоположение - Сребърна
100 национални туристически обекта


В резервата се намира миграционно трасе на прелетните птици между Европа и Африка, наречено \"Via Pontica\". Единствено тук гнезди световно застрашеният вид къдроглав пеликан. Сребърна е включена в Рамсарската конвенция за опазване на влажните зони с международно значение. Тя е включена в списъка на ЮНЕСКО като резерват със световно значение.