Защитена местност Находище на венерин косъм


Местоположение - КърджалиНаходището е обявено за защитена местност със Заповед от 1981 г. с цел опазване на популацията на папратта венерин косъм (Adiantumcapillus-veneris).

Защитената територия има площ 1.5 хектара. Това е едно от трите находища на тази красива папрат в България.

Видът е включен в Червената книга на България в категорията редки видове и в Приложениие 3 на Закона за биологично разнообразие.

Режим на дейности:

1. Забранява се всякакви действия, като нараняване на стъблата, късане на цветовете или изкореняване на растенията.

2. Забранява се влизането, преминаването и паркирането на моторни превозни средства.

3. Забранява се пашата на домашни животни.

4. Забранява се безпокоенето на дивите животни, вземането на техните малки или яйцата им, както и разрушаването на гнездата и леговищата им.

5. Забранява се разкриването на кариери, провеждането на минно-геоложки и други дейности, с които се повреждат или изменят както естествения облик на местността, така и на водния и режим.

6. Забранява се всякакво строителство, освен в случаите, когато такова е предвидено в устройствения проект на защитената местност.
Кърджали