Природен парк "Русенски лом"


Местоположение - РусеОбявявен е за природен парк през 1970 г. и заема площ от 3408 ха. Природен парк Русенски Лом обхваща долината на едноименната река и нейните притоци, които хилядолетия наред са извайвали скалните отвеси на каньоните. Заради специфичния си микроклимат, скални образувания и влажни зони природният парк е своеобразна смесица от видове с различен произход – средноевропейски, сибирски и субсредиземноморски.Русе