РАЙОНЕН ЦЕНТЪР ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ – РЦЗ

Смолян

бул. България 26

Телефон: +359 301 6 30 43
Директор: д-р Монка Тодорова