РЕГИОНАЛНА БИБЛИОТЕКА „ НИКОЛАЙ ВРАНЧЕВ”

Смолян
Съвременен библиотечно-информационен център. Естествен регионален център, който насочва националния и краеведски документален поток към потребителите от града и областта.

Средище за създаване, съхраняване и предоставяне за ползване уникалната краеведска информация.

Регионален координационен център за цялата териториална мрежа от общообразователни библиотеки – читалищни и училищни, на територията на областта, който методически подпомага всички библиотеки, събира, съхранява и предоставя на Министерството на културата и др. държавни органи информация за тяхната дейност.

Културен институт, работещ по различни програми и проекти в полза на местната общност.

адрес: ул. Дичо Петров 7

тел:  +359 301 6 27 41,  +359 301 6 25 24

E-mail: librarysm@abv.bg

web: www.librarysm.com/