Находище на Родопски Силивряк


Местоположение - Прилепци
Природна забележителност


Защитената територия е обявена за природна забележителност  с цел опазването на находище на родопски силивряк (Haberlearhodopensis), семейство Gesneriaceae.

Има площ от 3.40 ха. Родопският силивряк, наричан още Орфеево цвете, е балкански ендемит, терциерен реликт. Среща се само в България и Гърция. Расте в пукнатините на скали.

Вкючен е в Червената книга на България – категория рядък и в Приложение 3 на Закона за биологично разнообразие. Родопският силивряк, чието научно наименование е Haberlea rhodopensis е реликтен вид, съхранил се от минали геоложки времена.

В борбата си за оцеляване е придобило специфични биологични особености, благодарение на които е преживяло до днес. Уникалното при него е способността му да изпада в анабиоза (мнима смърт), да престоява в това състояние дълго време и поставено при подходящи условия да възстановява изцяло жизнените си функции.

Според една от легендите за митичният певец от древността Орфей, след като разгневените вакханки разкъсали тялото му, там където капките кръв докосвали земята, мигом се появявало чудно красиво цвете с бледолилав цвят, известно днес като Орфеево цвете (родопски силивряк).

Кърджали днес има 4 официално регистрирани находища на силивряк – при селата Дядовци, Любино, Прилепци и Рабово, които са със статут на природни забележителности.

Режим на дейности:

1. Забраняват се всякакви действия, като нараняване на стъблата, кастрене, чупене на клоните и други, които биха довели до повреждане на дърветата.

2. Забранява се влизането, преминаването и паркирането на моторни превозни средства.

3. Забранява се късането или изкореняването на растенията.

4. Забранява се пашата на домашни животни.

5. Забранява се безпокоенето на диви животни и вземането на техните малки или яйцата им, както и разрушаване на гнездата и леговищата.

6. Забранява се разкриването на кариери, провеждането на минно-геоложки и други дейности, с които се поврежда или изменя както естествения облик на местността, така и на водния и режим.

7. Забранява се извеждането на сечи, освен ландшафтни, след съгласуване със съответната районна инспекция за опазване на природната среда.

8. Забранява се всякакво строителство, освен в случаите, когато такова е предвидено в устройствения проект на природната забележителност.