Водопад Раджип тарла


Местоположение - ЧиликЗащитената територия е с площ 0.10 ха. Намира се в землището на с. Чилик.

Обявен е със Заповед No.3796 от 11.10.1965 г., с цел опазване на водопад на р. Ташар оллан. Представлява естествен водопад с височина 3 м.

Има ограничено значение от гледна точка на опазването на биологичното разнообразие.

Режим на дейности:

1. Забранява се разкриването на кариери, къртене на камъни, копаене на пръст и пясък.

2. Забранява се риболова, ловуването, както и гърменето с всякакви оръжия и експлозиви.

3. Забранява се прокарването на пътища, строеж на сгради, изменението или замърсяването на водните течения.

4. Забранява се косенето на тревата, късането на цветята и събирането на билки и горски плодове.

5. Забранява се палене на огън, замърсяването на района с отпадъци от храна, както и всякакви действия, които замърсяват или рушат красивия пейзаж около водопада.

6. Разрешава се да се провеждат залесителни мероприятия за подобряване на ландшафта около тях.

7. Разрешава се в горите да се провеждат санитарна, изборна или групово-изборна сечи, с оглед подобряване украсните и защитни функции на гората.

8. Разрешава се прокарването на пътища и алеи и строителството на сгради, необходими за правилното ползване и стопанисване на защитените природни обекти.