Защитена местност находище на Родопска горска майка


Местоположение - ПерперекЗащитената територия се намира в землището на с. Перперек и е с площ 1.70 ха.

Обявена е със Заповед от 1984г. с цел опазването на находище на родопска горска майка, семейство Живеничеви.

Наблюдават се малки групи от него. Растението е балкански ендемит, срещащ се само в България и Гърция.

Включено е в Червената книга на България и в Приложение № 3 на Закона за биологичното разнообразие.

Режим на дейности:

1. Забраняват се всякакви действия, като нараняване на стъблата, кастрене, чупене на клоните и други, които биха довели до повреждане на дърветата.

2. Забранява се късането или изкореняването на растенията.

3. Забранява се паша на домашни животни.

4. Забранява се влизането, преминаването и паркирането на моторни превозни средства.

5. Забранява се безпокоенето на диви животни и вземането на техните малки или яйцата им, както и разрушаване на гнездата и леговищата.

6. Забранява се разкриването на кариери, провеждането на минно-геоложки и други дейности, с които се поврежда или изменя както естествения облик на местността, така и на водния и режим.

7. Забранява се извеждането на сечи, освен отгледни и санитарни.

8. Забранява се всякакво строителство.